Županija financira i programe udruga s područja zdravstva i socijalne skrbi

Brodsko-posavska županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje su od interesa zdravstva i socijalne skrbi.

Autor: Brodportal | Datum objave: 07.03.2019
Županija financira i programe udruga s područja zdravstva i socijalne skrbi
 Brodsko-posavske županije objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu.

Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 756.273,00 kuna. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za četiri prioritetna područja.

Prioritetno područje 1 - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece  s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalna isključenost te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.

 • Ukupno planirana sredstva: 90.000,00 kn,

Prioritetno područje 2 - promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.

 • Ukupno planirana sredstva: 300.000,00 kn,

Prioritetno područje 3 - pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji, prvenstveno jačanje kapaciteta udruga za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja.

 • Ukupno planirana sredstva: 186.273,00 kn,

Prioritetno područje 4 - pomoć i podrška u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

 • Ukupno planirana sredstva: 180.000,00 kn.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna. Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 30 dana od dana objave.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb županije će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udruga uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao udruge,zaklade, ustanove ili druge pravneosobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
 • imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;
 • su se svojimstatutom opredijelili zaobavljanje djelatnosti i aktivnosti  koje  su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine" broj 74/14 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
 • program/projektkoji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao  značajan (kvalitetan,inovativan i koristan)  za  razvoj civilnoga društva i zadovoljenjejavnih potreba županije;
 • su uredno ispunili obvezeiz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranjuiz proračuna županije i drugih javnihizvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema  državnom proračunu i proračunu županije;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobeovlaštene zazastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđenza prekršaje ilikaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljenmodeldobrog financijskog upravljanja i kontrolate načinsprječavanjasukoba interesa pri raspolaganjujavnim sredstvima;
 • imaju  utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu(mrežnestranice udrugeili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurseza provedbu programa/projekta;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju svaizvješća županiji i drugiminstitucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše dva projekta/programa ali  samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora. Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2019. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta- koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

Više o natječaju i načinu prijave možete pročitati na stranicama Brodsko-posavske županije.

Zadnje vijesti

Brođani u akciji pomoći Udruzi "Veselo dvorište"

U Lužanima čuvaju stari običaj čijanja perja

Četrnaesti Vinobus Radio Slavonije posjetio vinorodne krajeve brodskog Posavlja i Požeštine

NAJČITANIJE DANAS

Tradicionalna manifestacija

Četrnaesti Vinobus Radio Slavonije posjetio vinorodne krajeve brodskog Posavlja i Požeštine

FOTO GALERIJA

U Lužanima čuvaju stari običaj čijanja perja

Premijer Plenković u Đuri Đakoviću: Imamo povjerenja u novu upravu

Trenkovci domaćini Seminara međimurskih plesova

Potpisani ugovori za čak 79 stipendija studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Vučković i Šarčević predstavljaju Brodsko-posavsku županiju u Berlinu