Županija financira i programe udruga s područja zdravstva i socijalne skrbi

Brodsko-posavska županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje su od interesa zdravstva i socijalne skrbi.

Autor: Brodportal | Datum objave: 07.03.2019
Županija financira i programe udruga s područja zdravstva i socijalne skrbi


 Brodsko-posavske županije objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu.

Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 756.273,00 kuna. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za četiri prioritetna područja.

Prioritetno područje 1 - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece  s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalna isključenost te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.

 • Ukupno planirana sredstva: 90.000,00 kn,

Prioritetno područje 2 - promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.

 • Ukupno planirana sredstva: 300.000,00 kn,

Prioritetno područje 3 - pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji, prvenstveno jačanje kapaciteta udruga za rad sa ženama i djecom žrtvama obiteljskog nasilja.

 • Ukupno planirana sredstva: 186.273,00 kn,

Prioritetno područje 4 - pomoć i podrška u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

 • Ukupno planirana sredstva: 180.000,00 kn.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna. Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 30 dana od dana objave.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb županije će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udruga uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao udruge,zaklade, ustanove ili druge pravneosobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
 • imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;
 • su se svojimstatutom opredijelili zaobavljanje djelatnosti i aktivnosti  koje  su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine" broj 74/14 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
 • program/projektkoji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao  značajan (kvalitetan,inovativan i koristan)  za  razvoj civilnoga društva i zadovoljenjejavnih potreba županije;
 • su uredno ispunili obvezeiz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranjuiz proračuna županije i drugih javnihizvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema  državnom proračunu i proračunu županije;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobeovlaštene zazastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđenza prekršaje ilikaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljenmodeldobrog financijskog upravljanja i kontrolate načinsprječavanjasukoba interesa pri raspolaganjujavnim sredstvima;
 • imaju  utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu(mrežnestranice udrugeili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurseza provedbu programa/projekta;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju svaizvješća županiji i drugiminstitucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše dva projekta/programa ali  samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora. Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2019. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta- koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

Više o natječaju i načinu prijave možete pročitati na stranicama Brodsko-posavske županije.

Zadnje vijesti

Održan 1. Ljetni dječji nogometni "Legen kup 2019"

Azil "Sretna šapica" udovoljava uvjetima propisanim za sklonište za životinje

I dalje se možete prijaviti za bespovratne potpore Brodsko-posavske županije za poduzetnike

FOTO GALERIJA

Tea Pavičić spremna za izbor za Miss Hrvatske

Radovi na izgradnji Kuće tambure teku prema planu

Pobjednik 2. sibinjske Čobanijade je Stjepan Bertović

Blagdan Velike Gospe u znaku proslave 25 godina osnutka župe Uznesenja Marijina

Započeli radovi na rekonstrukciji Zagrebačke ulice u Brodskom Varošu