Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu Brodsko posavske županije raspisao je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2022. godinu. Donosimo tekst Javnog poziva:

Autor: Brodportal | Datum objave: 20.08.2021
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu


UVOD

 
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom. Sukladno zakonu i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i osiguravanja sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa u 2021. Brodsko-posavska županija će u program javnih potreba u kulturi za 2022. uvrstiti:
 
1. redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, 
2. programe i projekte udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju,
3. programe i projekte likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
4. programe i projekte kazališne, filmske i video djelatnosti,
5. programe i projekte knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,
6. programe i projekte nove medijske kulture,
7. programe znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi,
8. programe i projekte u kulturi nacionalnih manjina,
9. programe i projekte poticanja i njegovanja tradicijske kulturne baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 
10. programe i projekte muzejsko- galerijske djelatnosti,
11. programe i projekte zaštite spomeničke baštine i vjerskih objekata,
12. programe kulturnih manifestacija,
13. programe dogradnje, rekonstrukcije, investicijskog održavanja i opremanja objekata u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju.
 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2022. godinu je 340.500,00 kuna.
Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.
 
Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.
 
Rok za prijavu projekta je 1. listopad 2021. godine.
 
UVJETI PRIJAVE
 
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Županije će dodjeljivati sredstva za financiranje jednokratnih aktivnosti udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da: 
 
su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u Sladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;
su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet Financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave jednokratne aktivnosti na javni natječaj;
se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja jednokratne aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne aktivnosti;
imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.
 
Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše tri projekta/programa za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.
 
Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.
 
Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2022. godine.
 
KRITERIJI ZA ODABIR
 
Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:
 
kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju sukladno strateškim dokumentima Županije; definiranje ciljnih skupina i krajnjih korisnika, izvedivost, očekivani rezultati i učinci;
procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi iste ili slične aktivnosti;
procjena proračuna jednokratne aktivnosti (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave, sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna);
inovativnost aktivnosti (primjena najboljih praksi u odgovarajućem području);
originalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati financiranje istovrsnih aktivnosti predloženih od strane različitih prijavitelja;
postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti;
jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti;
jasno definirani korisnici aktivnosti;
rezultati realizacije aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
dosadašnja priznanja.
 
Prioritet u financiranju, odnosno sufinanciranju imat će Programi i projekti odobreni i sufinancirani od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 
SADRŽAJ PRIJAVE
 
Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.
 
Obavezna dokumentacija:
 
1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa jednokratne aktivnosti;
2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;
3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
6. financijski izvještaj udruge
6.1. za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu;
6.2. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2020. godinu;
7. potpisana izjava o ne postajanju dvostrukog financiranja;
8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
9. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.
 
Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE
 
Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:
 
1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu 
(NE OTVARAJ – Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Brodsko-posavske županije za 2022. godinu), 
Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod
 
2. osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.
 
Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.
 
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
 
1. Pravilnik;
2. Tekst javnog natječaja;
3. Upute za prijavitelje;
4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti:
4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;
4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;
6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;
9. Obrasce za izvještavanje:
 9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;
 9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 
Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz kulture na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.
 
Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu. 
 
Svi prijavitelji programa, projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.
 
PRIVREMENA PROČELNICA
 
dr. sc. Anica Vukašinović
 
Slavonski Brod,  17. kolovoza 2021.

 

MOŽDA VAS ZANIMA I OVO

Zadnje vijesti

U Brodu za 10 godina, deset gradonačelnika

U Muzeju Brodskog Posavlja izložba o povijesti HPD Davor

Župan Marušič na 2. Danima regionalnog razvoja i fondova Europske unije

SPORT

Najava 12. kola Treće HNL -istok

Omladinac iz Gornje Vrbe gostuje u Pleternici

FOTO GALERIJA

Kravata porijeklo "vuče" iz brodskog pritvrđavskog naselja Cravatten Statt

Održana završna konferencija energetske obnove upravne zgrade bolnice "Dr. Josip Benčević"

Satiričko kazalište mladih iz Slavonskog Broda nastupilo u Bitoli

Župan Marušić na sastanku Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina u Zaprešiću

Spojen novi most na Savi kod Stare Gradiška